Lịch tiếp công dân

ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂY GIANG

ĐẢNG ỦY XÃ ATIÊNG

*

Số 103-TB/ĐU

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Atiêng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

về việc lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã

--------------------

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Atiêng thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

a)  Lịch tiếp dân định kỳ: Đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp công dân thường xuyên 02 ngày/tháng vào ngày thứ Tư của tuần đầu và tuần cuối hàng tháng.

b) Lịch tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

- Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng họp Đảng ủy xã Atiêng.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

a)  Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bí thư Đảng ủy xã thì tiếp nhận để xem xét, xử lý, giải quyết, thông báo kết quả cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; hoặc xử lý, giải quyết ngay đối với trường hợp có nội dung căn cứ, rõ ràng, cụ thể.

b) Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các cơ quan của các cấp khác nhau thì thực hiện như sau:

- Tiếp nhận, xử lý, giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền; có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết nội dung liên quan, báo cáo kết quả với Bí thư Đảng uỷ và thông báo kết quả giải quyết cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm quyền xử lý, giải quyết thì hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đề nghị giải quyết.

4. Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

a)  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, Văn phòng Đảng ủy tham mưu thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết đểngười dân biết).

Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đồng chí Bí thư Đảng ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thầm quyền giải quyết có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Đảng uỷ và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Địa chỉ liên hệ đăng ký tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã: Văn phòng Đảng ủy xã, số điện thoại: 0388585885. Email: phuonghutg@gmail.com.

Trên đây là Thông báo nội dung tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c),

- Văn phòng Huyện ủy (b/c),

- Ban Dân vận Huyện ủy (b/c),

- Các đ/c Đảng ủy viên,

- Các ban, ngành, đoàn thể xã,

- Các Chi bộ trực thuộc,

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Mạc Như Phương

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A TIÊNG
Địa chỉ : Xã Atiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)